top of page

EƲE TRANSCRIPTION

Let us transcribe your Eʋe songs and scripts for you!

Example#1

Me Wɔ Wô Ɖê Ta Wo (I did it all for you/j'ai tout fais pour toi)

-1-
Nye lâ me vâ
Tsô Fofô lâ gbɔ'
Vâ xêxê sia me
Gblê nû wô kâtâ ɖî
M wɔ nû sia wô
Bê m'â xɔ nâ wo

Chorus
M kpê fu ɖê ta wo
Si wû gbɔgblɔ nâ wo
 Nâ nyé a gbe ɖe ta wo
 Bê nê m'a tsû ka wo
 Bê nê m'â ɖe wo le fukpêkpê me

-2-

Kekêli me yê
Yê M dzô le
Gblê ŋûtîkɔkɔe
Fiaɖufê lâ ɖî
M wɔ nû sia wô
Kâtâ ɖê ta wo

Chorus 
M wɔ siawo ɖe ta wo
Be m'â ɖu dzí nâ wo
Se vevê dê ta wo
Zu nûblanûi tɔ looo
Bê nê m'â ɖe wo
Le dzɔgbevɔê me
             
-3-

M vâ xêxê sia me
Glê nû wô kâtâ ɖî
Xêxê sia me kâtâ
Ƒe nûvɔ yê vâ dzí nye
 Oh oh oh oh oh

Chorus
M kpê fu ɖê ta wo
Se vevê ɖê ta wo
Nâ nyé a gbe ɖê ta wo
M wɔ siawô ɖê ta wo
Bê nê m'â ɖe wo le fukpêkê me
Bê nê m'â ɖe wo
Le dzɔgbevoê me
Bê nê m'â nâ wo
A gbemavɔ looo


Si wû gbɔgblɔ nâ m
Nâ nyé a gbe ɖê ta wo
Bê nê m'a tsû ka wo
Bê nê m'â ɖê wo le fukpêkê me

Patrick   

bottom of page